Δελτίο Τύπου

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝ.Ε.Δ.


Το Δ.Σ. της ΕΝ.Ε.Δ. σας καλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 16:00, σε χώρο γραφείων της «24Media» επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 166, Καλλιθέα.
 
Τα θέματα συζήτησης είναι τα κάτωθι:

  1. Διαγραφή μελών από το συνεταιρισμό. 
  2. Έγκριση εγγραφής νέων μελών και συνδεδεμένων εκδοτών.
  3. Υποβολή έκθεσης του Δ.Σ. και έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και απολογισμού – προϋπολογισμού χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016. 
  4. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016. 
  5. Εκλογή νέου Δ.Σ. του Συνεταιρισμού λόγω λήξης θητείας του υφιστάμενου Δ.Σ. 
  6. Εκλογή μελών Πειθαρχικής Επιτροπής. 
  7. Διάφορα. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, θα λάβει χώρα πρώτη επαναληπτική Γ.Σ. (χωρίς έκδοση νέας πρόσκλησης) την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 16:00 στον ίδιο τόπο και, σε περίπτωση εκ νέου μη ύπαρξης απαρτίας, θα λάβει χώρα δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ. (επίσης χωρίς έκδοση νέας πρόσκλησης) την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 16:00, στον ίδιο τόπο.

Σε ό,τι αφορά την εκλογή μελών Δ.Σ. (Θέμα 5ο), υπενθυμίζεται ότι κατά το άρθρο 8.7 του καταστατικού, κάθε μέλος του συνεταιρισμού μπορεί να προτείνει μέχρι ένα (1) υποψήφιο πρόσωπο. Η γνωστοποίηση της υποψηφιότητας θα πρέπει να γίνει εγγράφως τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη διεξαγωγή της Γ.Σ. και συνεπώς μέχρι τις 16:00 της Τρίτης 19 Σεπτεμβρίου 2017. Ταυτόχρονα με την υποβολή της εν λόγω γνωστοποίησης παρακαλείσθε να αποστείλετε και τα σχετικά έγγραφα εκ των οποίων θα αποδεικνύεται ότι το υποψήφιο πρόσωπο είναι μέτοχος ή εταίρος ή μέλος της διοίκησης ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας σας.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε τακτικό μέλος του συνεταιρισμού συμμετέχει στη Γ.Σ. δια του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου που έχει ήδη ορίσει κατά το χρόνο εγγραφής του στο συνεταιρισμό (ενώ στην περίπτωση ορισμού νέου Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου, αυτός θα πρέπει να φέρει μαζί του σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση του οικείου μέλους του συνεταιρισμού). Επισημαίνεται ότι ένας Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος δύναται να εκπροσωπεί μόνο την εταιρεία – μέλος του συνεταιρισμού που τον όρισε και όχι έτερα μέλη.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι οι «Συνδεδεμένοι Εκδότες» δικαιούνται παράστασης και συμμετοχής στις εργασίες της Γ.Σ., χωρίς, ωστόσο, δικαίωμα ψήφου.

Παρακαλείστε όπως μας γνωστοποιήσετε την δυνατότητά σας να παρευρίσκεστε στη Γ.Σ. και όπως αποστείλετε τα στοιχεία του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου που θα εκπροσωπήσει την εταιρεία σας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 16:00 στην γραμματεία του συνεταιρισμού (κα Έλενα Αντύπα, τηλ: 6972033126, email: elena.antypa@ened.gr). 

Αθήνα, 05/09/2017

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Μάρης
Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολoγητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ.
ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ
Video
We blend the strategic with creative
Video
Παρουσίαση του Κώδικα Δεοντολογίας Ψηφιακών Μέσων Ενημέρωσης