Μέλη

Γίνετε μέλος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή σας είτε ως "Τακτικό Μέλος" είτε ως "Συνδεδεμένος Εκδότης", εκτυπώνετε και συμπληρώνετε την αντίστοιχη φόρμα αίτησης εγγραφής.
Η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να σταλούν στην ΕΝ.Ε.Δ, είτε ταχυδρομικώς (Λεωφ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β’, 11527, Αθήνα, υπόψη Έλενας Αντύπα) είτε με e-mail (Elena.antypa@ened.grinfo@ened.gr)
 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Αίτηση εγγραφής (κατά το έντυπο που παρέχεται από την ΕΝ.Ε.Δ)
– Εν ισχύ κωδικοποιημένο καταστατικό
– ΦΕΚ σύστασης
– ΦΕΚ εκπροσώπησης
– Ισολογισμός τελευταίας χρήσης
– Στοιχεία που αποδεικνύουν την απασχόληση μόνιμου προσωπικού (π.χ. κατάσταση μισθοδοσίας που θα αποδεικνύει την απασχόληση σε σχέση εξαρτημένης εργασίας τουλάχιστον 6 συντακτών με εμφανείς τις ασφαλιστικές εισφορές (ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του ακριβές ποσού του μισθού).
– Δύο (2) συστατικές εισηγήσεις μελών του συνεταιρισμού (κατά το έντυπο που παρέχεται από την ΕΝ.Ε.Δ).

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

 Αίτηση εγγραφής (κατά το έντυπο που παρέχεται από την ΕΝ.Ε.Δ)
– Εν ισχύ κωδικοποιημένο καταστατικό
– ΦΕΚ σύστασης
– ΦΕΚ εκπροσώπησης
– Ισολογισμός τελευταίας χρήσης
– Στοιχεία που αποδεικνύουν την απασχόληση μόνιμου προσωπικού (π.χ. κατάσταση μισθοδοσίας που θα αποδεικνύει την απασχόληση σε τακτική σχέση τουλάχιστον ενός προσώπου που απασχολείται με την ενημέρωση / συντήρηση του / των websites).
Δύο (2) συστατικές εισηγήσεις μελών του συνεταιρισμού (κατά το έντυπο που παρέχεται από την ΕΝ.Ε.Δ).

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
 • Πρέπει να παράγουν πρωτογενές περιεχόμενο (και όχι απλή αντιγραφή περιεχομένου τρίτων).
 • Να απασχολούν τουλάχιστον 6 συντάκτες που θα εργάζονται ως μισθωτοί.
 • Να διαθέτουν διαδικτυακό τόπο στην ελληνική γλώσσα για την ενημέρωση/συντήρηση του οποίου απασχολείται τακτικό προσωπικό. Να λειτουργούν νόμιμα για τουλάχιστον 2 έτη.
 • Να έχουν επιδείξει έμπρακτη δραστηριότητα στο χώρο των ψηφιακών εκδόσεων στο διαδίκτυο.
 • Οι τόποι τους (website) να διαθέτουν επισκεψιμότητα συγκρίσιμη με αντίστοιχων τόπων των ήδη υφισταμένων μελών.
 • Να έχουν κύκλο εργασιών στο χώρο του διαδικτύου κατ’ ελάχιστον 100.000 ευρώ ετησίως.
 • Να μην ανήκουν σε άλλο συνεταιρισμό που έχει την ίδια έδρα και τους ίδιους σκοπούς.
 • Να μην ασκούν παρόμοια δραστηριότητα με το συνεταιρισμό.
 • Να προβούν στην καταβολή ετήσιας συνδρομής 2.000 ευρώ καθώς και στην πληρωμή εφάπαξ συνεταιριστικής μερίδας 3.000 ευρώ (συμμετοχή με ποσό ύψους ανάλογου με την τρέχουσα περιουσία του συνεταιρισμού).
 • Έγγραφη εισήγηση 2 παλαιών μελών που θα προτείνουν την αποδοχή του νέου μέλους.
 • Συμπλήρωση αίτησης συνοδευόμενης από το Καταστατικό του, λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά σχετικά με την πλήρωση των άλλων προϋποθέσεων εγγραφής.
 • Δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων του καταστατικού του συνεταιρισμού.
 • Υποβολή καταλόγου με τα διαδικτυακά μέσα που ανήκουν στο νέο μέλος, καθώς και εκείνων που διαχειρίζεται είτε άμεσα είτε μέσω παρένθετων προσώπων.
 • Συμμετοχή στην κοινή μέθοδο μετρήσεων επισκεψιμότητας και πιστοποιήσεων που χρησιμοποιούν όλα τα μέλη του συνεταιρισμού και αποκλειστική αποδοχή της και των αποτελεσμάτων της.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ
 • Να διαθέτουν διαδικτυακό τόπο στην ελληνική γλώσσα για την ενημέρωση/συντήρηση του οποίου απασχολείται τακτικό προσωπικό.
 • Να έχουν επιδείξει έμπρακτη δραστηριότητα στο χώρο των ψηφιακών εκδόσεων στο διαδίκτυο.
 • Να λειτουργούν νόμιμα για τουλάχιστον 2 έτη.
 • Να έχουν κύκλο εργασιών στο χώρο του διαδικτύου κατ’ ελάχιστον 50.000 ευρώ ετησίως.
 • Να μην ανήκουν σε άλλο συνεταιρισμό που έχει την ίδια έδρα και τους ίδιους σκοπούς.
 • Να μην ασκούν παρόμοια δραστηριότητα με το συνεταιρισμό.
 • Να προβούν στην καταβολή ετήσιας συνδρομής 2.000 ευρώ.
 • Έγγραφη εισήγηση 2 παλαιών μελών που θα προτείνουν την αποδοχή του νέου μέλους.
 • Συμπλήρωση αίτησης συνοδευόμενης από το Καταστατικό του, λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά σχετικά με την πλήρωση των άλλων προϋποθέσεων εγγραφής.
 • Δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων του καταστατικού του συνεταιρισμού.
 • Υποβολή καταλόγου με τα διαδικτυακά μέσα που ανήκουν στο νέο μέλος, καθώς και εκείνων που διαχειρίζεται είτε άμεσα είτε μέσω παρένθετων προσώπων.
 • Συμμετοχή στην κοινή μέθοδο μετρήσεων επισκεψιμότητας και πιστοποιήσεων που χρησιμοποιούν όλα τα μέλη του συνεταιρισμού και αποκλειστική αποδοχή της και των αποτελεσμάτων της.