Συνέλευση

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021

Το Δ.Σ. της ΕΝ.Ε.Δ. σάς καλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και ώρα 16:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων (στον ημιώροφο, workshop floor, area 3) του ξενοδοχείου «New Hotel» (Φιλελλήνων αρ. 16 και Ναυάρχου Νικοδήμου αρ. 1, Σύνταγμα, Αθήνα).

Τα θέματα συζήτησης είναι τα κάτωθι: 

  1. Διαγραφή μέλους και επιβεβαίωση διαγραφής συνδεδεμένων εκδοτών από τον Συνεταιρισμό.
  2. Υποβολή έκθεσης του Δ.Σ. και έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και απολογισμού χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020 - προϋπολογισμού χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021.
  3. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020.
  4. Τροποποίηση καταστατικού λόγω αλλαγής έδρας του Συνεταιρισμού και αύξησης του ανώτατου αριθμού των μελών του ΔΣ και ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 2, 6 παρ. 5 και 6, 8 παρ. 3 και 7, 9 , 11 παρ. 3, 13 παρ. 2, 14 παρ. 3, 16 παρ. 7 και 8, και 18 παρ. 2.
  5. Εκλογή νέου Δ.Σ. του Συνεταιρισμού λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου Δ.Σ.
  6. Διάφορα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, θα λάβει χώρα πρώτη επαναληπτική Γ.Σ. (χωρίς έκδοση νέας πρόσκλησης) τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 16:00 στον ίδιο τόπο και, σε περίπτωση εκ νέου μη ύπαρξης απαρτίας, θα λάβει χώρα δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ. (επίσης χωρίς έκδοση νέας πρόσκλησης) τη Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 16:00, στον ίδιο τόπο.

Σε ό,τι αφορά την εκλογή μελών Δ.Σ. (Θέμα 5ο), υπενθυμίζεται ότι κατά το άρθρο 8.7 του καταστατικού, κάθε μέλος του συνεταιρισμού μπορεί να προτείνει μέχρι ένα (1) υποψήφιο πρόσωπο. Η γνωστοποίηση της υποψηφιότητας θα πρέπει να γίνει εγγράφως τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη διεξαγωγή της Γ.Σ. και συνεπώς μέχρι τις 16:00 της Κυριακής 18 Ιουλίου 2021. Ταυτόχρονα με την υποβολή της εν λόγω γνωστοποίησης παρακαλείσθε να αποστείλετε και τα σχετικά έγγραφα εκ των οποίων θα αποδεικνύεται ότι το υποψήφιο πρόσωπο είναι μέτοχος ή εταίρος ή μέλος της διοίκησης ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας σας.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε μέλος του συνεταιρισμού συμμετέχει στη Γ.Σ. δια του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου που έχει ήδη ορίσει κατά το χρόνο εγγραφής του στο συνεταιρισμό (ενώ στην περίπτωση ορισμού νέου Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου, αυτός θα πρέπει να φέρει μαζί του σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση του οικείου μέλους του συνεταιρισμού). Επισημαίνεται ότι ένας Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος δύναται να εκπροσωπεί μόνο την εταιρεία – μέλος του συνεταιρισμού που τον όρισε και όχι έτερα μέλη.

Παρακαλείστε όπως μας γνωστοποιήσετε τη δυνατότητά σας να παρευρίσκεστε στη Γ.Σ. και όπως αποστείλετε τα στοιχεία του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου που θα εκπροσωπήσει την εταιρεία σας το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 στη γραμματεία του συνεταιρισμού (κα Έλενα Αντύπα, τηλ: 6972033126, email: elena.antypa@ened.gr).

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Ηλιόπουλος 

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολoγητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ.
ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ
Video
We blend the strategic with creative
Video
Παρουσίαση του Κώδικα Δεοντολογίας Ψηφιακών Μέσων Ενημέρωσης