Ενημέρωση

Επιστολή του Προέδρου του ΔΣ, κ. Θεοχάρη Φιλιππόπουλου προς τα Μέλη της ΕΝΕΔ

ΠΡΟΣ:           ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΝ.Ε.Δ.)

  Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2023,

Θέμα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 

Αγαπητά μέλη,

Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα εκ μέρους του Δ.Σ. της Ένωσής μας να ευχηθώ Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά!

Θα ήθελα να σας ενημερώσω για τη ψήφιση του νομοσχεδίου αναφορικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (εφεξής «Μ.Η.Τ.») που έχει ως στόχο την ενίσχυση της δημοσιότητας και της διαφάνειας στον ηλεκτρονικό τύπο
(Ν. 5005/2022, ΦΕΚ Α' 236/21-12-2022).

Η Ένωσή μας πρωτοστάτησε στη διαμόρφωση του εν λόγω νομοσχεδίου, καθώς ήδη από τον Φεβρουάριο του 2022, είχαμε εκθέσει εγγράφως στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό κ. Οικονόμου τις διαμαρτυρίες μας σε σχέση με τον παραγκωνισμό των ψηφιακών μέσων από κρατικά διαφημιστικά προγράμματα, τα οποία διοχετεύονταν συστηματικά μόνο στην τηλεόραση. Σύμφωνα με τον υφυπουργό, αλλά και άλλους κυβερνητικούς παράγοντες με τους οποίους ήρθαμε σε επικοινωνία, η τακτική του αποκλεισμού επελέγη λόγω του «χαοτικού περιβάλλοντος» του διαδικτύου, σύμφωνα με την άποψή τους. Κατόπιν τούτου προχωρήσαμε σε συγκεκριμένες προτάσεις που τροποποιούν το υφιστάμενο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων ενημέρωσης, ώστε να μπει τάξη στα μέσα που διεκδικούν κρατική διαφήμιση.

Επομένως, κατόπιν των προβλημάτων που είχαν δημιουργηθεί με την περίφημη "λίστα Πέτσα" και τον παραγκωνισμό του διαδικτύου από την κρατική διαφημιστική δαπάνη, προτείναμε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς που θα διασφάλιζε με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τη διαφάνεια και τον ορθό και δίκαιο καταμερισμό των κονδυλίων στους δημοσιογραφικούς οργανισμούς που παράγουν πρωτογενές περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα της αγοράς αλλά και την ανάγκη για μια πιο αναβαθμισμένη λειτουργία μελλοντικά. 

Οι βασικοί άξονες των προτάσεων της Ένωσής μας υιοθετήθηκαν νομοθετικά, με αποτέλεσμα το διαδίκτυο να επανέρχεται στην διεκδίκηση της κρατικής διαφημιστικής δαπάνης. Το αποτέλεσμα των αδιάκοπων προσπαθειών μας, μας δικαιώνει για την ώρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αρκετές από τις προτάσεις μας που απορρίφθησαν δεν θα βελτίωναν ακόμη περισσότερο το νομοθέτημα.

Ακολούθως, παραθέτουμε συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με τους βασικούς πυλώνες του τελικώς ψηφισθέντος κειμένου νόμου.

Ειδικότερα : 

  1. Συστήνεται ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.). Οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου, όπως αυτές ορίζονται στο νόμο, με αίτηση τους δύνανται να εγγράφονται στο Μ.Η.Τ. Αρμόδια υπηρεσία για την τήρησή του είναι η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε..
  2. Για την εγγραφή στο Μ.Η.Τ., οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 10 του ψηφισθέντος νόμου (λ.χ. εγκατάσταση στην Ελλάδα, ελάχιστος αριθμός δημοσιογράφων και λοιπού προσωπικού βάσει του κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης, πρωτότυπο περιεχόμενο, ελάχιστος χρόνος λειτουργίας της ιστοσελίδας ένα έτος κλπ.).
  3. Με την αίτηση για εγγραφή ή ανανέωση της εγγραφής, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση οφείλει να δηλώνει μεταξύ άλλων κάθε ιστοσελίδα που διατηρεί και για καθεμία εξ αυτών να υποβάλει αντικειμενική καταγραφή από ευρέως αποδεκτό φορέα σχετικά με την απήχηση και την επισκεψιμότητά της κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες προ της υποβολής της αίτησης, που θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της περί της πληρότητας και ορθότητας της μέτρησης. 
  4. Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η εγγεγραμμένη επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής, η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. διενεργεί, ετησίως, τυχαίους αυτοματοποιημένους δειγματοληπτικούς διοικητικούς ελέγχους. Αν από τους εν λόγω ελέγχους προκύψει ότι δεν συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, η αρμόδια αρχή αποστέλλει αίτημα υποβολής των δικαιολογητικών που ελλείπουν. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά εντός της ορισθείσας προθεσμίας, άλλως διαγράφεται από το Μητρώο.
  5. Ιδιαιτέρως σημαντική είναι η διάταξη δια της οποίας απαγορεύεται η καταχώριση διαφημίσεων και κάθε άλλη καταχώριση από τον δημόσιο τομέα και από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε ηλεκτρονικό τύπο, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μ.Η.Τ.. Για την κατανομή των διαφημίσεων και λοιπών καταχωρίσεων, οι αναθέτουσες αρχές θα λαμβάνουν υπόψη μεταξύ άλλων το μέγεθος της επιχείρησης και τα στοιχεία επισκεψιμότητας της κάθε ιστοσελίδας. Επιπλέον, απαγορεύεται η συμμετοχή μη πιστοποιημένων ιστοσελίδων σε κρατικά προγράμματα ενίσχυσης του ηλεκτρονικού τύπου.
  6. Το επόμενο διάστημα θα εκδοθούν σχετικές ΚΥΑ, οι οποίες θα ρυθμίζουν όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Μ.Η.Τ. και θα καθοριστούν οι αρμόδιοι φορείς για την πιστοποίηση των μετρήσεων επισκεψιμότητας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα που δεν ρυθμίζεται από τον νόμο. 

Δυνάμει των ανωτέρω εκτιθέμενων, εκτιμούμε ότι ο εκσυγχρονισμός του Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου είναι θετικός στη σύλληψή του και ευελπιστούμε ότι η σύγχρονη λειτουργία του θα βοηθήσει στην επίτευξη του σκοπού της σύστασής του, ήτοι την ενίσχυση της διαφάνειας, ενώ παράλληλα θα εγγυηθεί την ορθή, δίκαιη και αποδοτική κατανομή της κρατικής διαφήμισης προς μέσα που προάγουν την ενημέρωση, τη διαφάνεια και τη δημοσιογραφία με όρους δεοντολογίας. 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολoγητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ.
ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ
Video
We blend the strategic with creative
Video
Παρουσίαση του Κώδικα Δεοντολογίας Ψηφιακών Μέσων Ενημέρωσης