Μέλη

Γίνετε μέλος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή σας ως Μέλος εκτυπώνετε και συμπληρώνετε την φόρμα αίτησης εγγραφής.
Η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να σταλούν στην ΕΝ.Ε.Δ, είτε ταχυδρομικώς (Λεωφ. Κηφισίας 40, Μαρούσι, 151 25, υπόψη Έλενας Αντύπα) είτε με e-mail (Elena.antypa@ened.grinfo@ened.gr).

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Αίτηση εγγραφής (κατά το έντυπο που παρέχεται από την ΕΝ.Ε.Δ)
– Εν ισχύ κωδικοποιημένο καταστατικό
– ΦΕΚ σύστασης
– ΦΕΚ εκπροσώπησης
– Ισολογισμός τελευταίας χρήσης
– Στοιχεία που αποδεικνύουν την απασχόληση μόνιμου προσωπικού (π.χ. κατάσταση μισθοδοσίας που θα αποδεικνύει την απασχόληση κατ' ελάχιστο, δέκα (10) εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής ή/και συνεργάτες επί τη βάσει συμβάσεων παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σταθερής διάρκειας, με εμφανείς τις ασφαλιστικές εισφορές (ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του ακριβές ποσού του μισθού).

 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
 • Πρέπει να παράγουν πρωτογενές περιεχόμενο (και όχι απλή αντιγραφή περιεχομένου τρίτων).
 • Να απασχολούν τουλάχιστον δέκα (10) εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής ή/και συνεργάτες επί τη βάσει συμβάσεων παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σταθερής διάρκειας.
 • Να είναι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές τουλάχιστον ενός διαδικτυακού τόπου (website),  στην ελληνική γλώσσα και η νόμιμη λειτουργία του να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τα 2 έτη.
 • Να έχουν επιδείξει έμπρακτη δραστηριότητα στο χώρο των ψηφιακών εκδόσεων στο διαδίκτυο.
 • Οι διαδικτυακοί τόποι τους (website) να διαθέτουν ημερήσια επισκεψιμότητα συγκρίσιμη με αντίστοιχων τόπων των ήδη υφισταμένων μελών.
 • Να έχουν κύκλο εργασιών κατ’ ελάχιστον 500.000 ευρώ ετησίως.
 • Να μην ανήκουν σε άλλο συνεταιρισμό που έχει την ίδια έδρα και τους ίδιους σκοπούς.
 • Να μην ασκούν παρόμοια δραστηριότητα με το συνεταιρισμό.
 • Να προβούν στην καταβολή ετήσιας συνδρομής 2.000 ευρώ καθώς και στην πληρωμή εφάπαξ συνεταιριστικής μερίδας 3.000 ευρώ.
 • Συμπλήρωση αίτησης συνοδευόμενης από το Καταστατικό του, λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά σχετικά με την πλήρωση των άλλων προϋποθέσεων εγγραφής.
 • Δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων του καταστατικού του συνεταιρισμού.
 • Υποβολή καταλόγου με τα διαδικτυακά μέσα που ανήκουν στο νέο μέλος, καθώς και εκείνων που διαχειρίζεται είτε άμεσα είτε μέσω παρένθετων προσώπων.

 

*Κατ’ εξαίρεση μία ή περισσότερες από τις ως άνω έξι πρώτες προϋποθέσεις δύναται να μην πληρούνται σε ειδικές περιπτώσεις (λ.χ. start-ups κλπ.) κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού.

** Η υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής υφίσταται και αναφορικά με την πρώτη χρήση εντός της οποίας γίνεται αποδεκτή από το ΔΣ η αίτηση εγγραφής του νέου μέλους. Στην περίπτωση αυτή, κατ’ εξαίρεση, η ετήσια συνδρομή θα είναι αναλογική με τους μήνες που υπολείπονται για την ολοκλήρωση της εν λόγω χρήσης