Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Ι. Γενικοί όροι

Η χρήση της παρούσας Δικτυακής Πύλης (εφεξής Δ.Π.) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της Δ.Π. αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της Δ.Π.. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Δ.Π..

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδική (ad hoc) και εξατομικευμένη προειδοποίηση του επισκέπτη / χρήστη.

ΙΙ. Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της Δ.Π., εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων άμεσα ή έμμεσα προκύπτουν ότι κάτοχοι τους είναι τρίτοι, που ενδεικτικά  περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους, σήματα (trademarks) κλπ. (εφεξής το «περιεχόμενο») αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία  της ΕΝ.Ε.Δ.  και προστατεύεται από το ισχύον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.
Η ΕΝ.Ε.Δ. διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα  αναφορικά με το περιεχόμενο και  τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το περιεχόμενο της Δ.Π. (περιλαμβανομένων και των δεδομένων μέτρησης των διαδικτυακών τόπων των μελών και συνδεδεμένων εκδοτών της ΕΝ.Ε.Δ.) διατίθεται στους επισκέπτες / χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της ΕΝ.Ε.Δ. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η ολική ή μερική – αποσπασματική  η αναπαραγωγή του, χωρίς την προηγούμενη ειδική, ρητή και έγγραφη άδεια της ΕΝ.Ε.Δ.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας Δ.Π. και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

ΙΙΙ. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Cookies

Η διαχείριση, τυχόν επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη της Δ.Π. (εφόσον συλλέγονται) υπόκειται στα οριζόμενα στο ισχύον δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση η ΕΝ.Ε.Δ. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της Δ.Π. παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της Δ.Π. συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η ΕΝ.Ε.Δ. δύναται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών της Δ.Π., μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά.  

Η ΕΝ.Ε.Δ. δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της Δ.Π. σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη / χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υποχρεώσεων.

Η ΕΝ.Ε.Δ. είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες / χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή της Δ.Π. προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Η ΕΝ.Ε.Δ. μπορεί – μελλοντικά – να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της Δ.Π. χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως. Τα cookies είναι  αρχεία μικρής χωρητικότητας που αποθηκεύονται τοπικά στη συσκευή κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Δ.Π., για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του browser που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης, το είδος του υπολογιστή /  άλλης συσκευής, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα  της Δ.Π. ενδέχεται να συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης / χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοτόπους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της Δ.Π..

Ο επισκέπτης/ χρήστης της Δ.Π. μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Η παρούσα Δ.Π. ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΕΝ.Ε.Δ. για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

IV. Περιορισμός ευθύνης της ΕΝ.Ε.Δ. – Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο της Δ.Π. διατίθεται «ως έχει»   και η  ΕΝ.Ε.Δ. δεν παρέχει   καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλόλητα του περιεχομένου αυτού  για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Η ΕΝ.Ε.Δ., υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Δ.Π. στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, η ΕΝ.Ε.Δ. δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και το περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως η ΕΝ.Ε.Δ. δεν εγγυάται ότι η Δ.Π. ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών / χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια προγράμματα (malware). Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης της Δ.Π. και σε καμία περίπτωση η ΕΝ.Ε.Δ.

Ωσαύτως η ΕΝ.Ε.Δ. δε φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων μετρήσεων των διαδικτυακών τόπων των μελών και συνδεδεμένων εκδοτών της, τα οποία στοιχεία παρέχονται από τρίτα πρόσωπα – ανεξάρτητους οργανισμούς μέτρησης ή / και πιστοποίησης. Επιπροσθέτως η δημοσιοποίηση των εν λόγω στοιχείων μέτρησης δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αποτελεί συγκριτική διαφήμιση ή δυσφήμιση εις βάρος άλλων διαδικτυακών τόπων τρίτων προσώπων.

V. Εφαρμοστέο δίκαιο - Δικαιοδοσία - Λοιποί Όροι 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Δ.Π., καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή  τους διέπονται  από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του Δ.Π. και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι  οι   διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της Δ.Π. από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.