Κώδικας Δεοντολογίας

ΕΙΔΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ


Οι Δημοσιογράφοι δεν είναι διαφημιστές. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν αναφέρουν χορηγίες προγράμματος και θα πρέπει να αποφεύγουν την γκρίζα διαφήμιση. Η αξιολόγηση του διαφημιστικού περιεχομένου θα πρέπει να γίνεται πριν από τη μετάδοση ή την έκδοση και θα πρέπει να υπακούει στους όρους του εσωτερικού κώδικα περί διαφήμισης και σε άλλα κριτήρια. Κάθε παρέκκλιση θα πρέπει άμεσα να αναφέρεται στην αρμόδια εσωτερική υπηρεσία και να τηρούνται αρχεία. Δημοσιογραφικά δημοσιεύματα, τα οποία παραπέμπουν σε επιχειρήσεις και στα προϊόντα τους, σε υπηρεσίες ή εκδηλώσεις, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα όρια της έμμεσης διαφήμισης. Η υπέρβαση των ορίων είναι ιδίως πιθανή, όταν οι δημοσιεύσεις ξεπερνούν το δικαιολογημένο δημόσιο συμφέρον ή το δικαίωμα του αναγνώστη για πληροφόρηση. Η αξιοπιστία του Μέσου ως πηγής πληροφόρησης επιτάσσει ιδιαίτερη επιμέλεια κατά τη διαχείριση υλικού δημόσιων σχέσεων, καθώς και κατά την κατάρτιση ιδίων δημοσιογραφικών οδηγιών από την εκάστοτε σύνταξη. Η ενσωματωμένη διαφήμιση μπορεί να περιλαμβάνει άρθρα που φέρουν σαφώς συγκεκριμένες οπτικές γωνίες ή εμπεριέχουν αναφορές σε συγκεκριμένο προϊόν, όπως έχουν καθοριστεί από τον διαφημιστή. Ο διαφημιστής μπορεί να παράσχει ολόκληρο το κείμενο και να ζητάει να προωθήσει το υλικό του Μέσα από τις πλατφόρμες του Μέσου Ενημέρωσης στα Social Media. Ο κίνδυνος που ελλοχεύει είναι εμφανής και αφορά στο να κινδυνεύσει η αξιοπιστία του Μέσου Ενημέρωσης, στην περίπτωση που ξεπεραστούν κάποια σαφή όρια. Σε κάθε περίπτωση, γίνεται παραπομπή στη συγκεκριμένη πολιτική για τον περιορισμό των κινδύνων, Μέσα από τον εσωτερικό κώδικα διαφήμισης, έτσι ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις και συγκρούσεις και να μειώνεται το οικονομικό ή ανθρώπινο κόστος από τυχόν διαμεσολαβήσεις ή αγωγές. Στο πλαίσιο του ίδιου κώδικα διαφήμισης, διασφαλίζεται η διαφάνεια ως κρίσιμο πρότυπο ποιότητας στη δημοσιογραφία. Η διοίκηση περιγράφει με σαφήνεια τη σχέση του Οργανισμού με τους διαφημιστές. Μια γενική αρχή είναι ότι το υλικό της διαφήμισης θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως τέτοιο με κάποιον τρόπο σήμανσης και να διαχωρίζεται σαφώς από το δημοσιογραφικό προϊόν. Για τις πληρωμένες καταχωρίσεις, άλλωστε, ισχύουν οι κανόνες περί διαφήμισης. Σύμφωνα με αυτούς, οι καταχωρίσεις πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο ώστε η διαφήμιση να είναι σαφώς διακριτή ως τέτοια για το κοινό, και ως εκ τούτου, σαφώς διακρινόμενη από το εκάστοτε δημοσιογραφικό περιεχόμενο.            Οι διαφημιστές μπορούν να ζητούν ειδικά θεματικά αφιερώματα κατά παραγγελία, προκειμένου να εντάξουν σε αυτά τη χορηγία τους, και το Μέσο είναι επιτρεπτό να τα παράγει. Οι διαφημιστές, όμως, δεν είναι θεμιτό να έχουν λόγο σχετικά με το περιεχόμενο του ρεπορτάζ εν γένει και φωτογραφικού υλικού, πιο συγκεκριμένα, ή να έχουν ανάμιξη στο περιεχόμενο που παράγεται από δημοσιογράφους. Αν οι διαφημιστές θέλουν ένα κείμενο ωσεί ρεπορτάζ να ενταχθεί στο εκάστοτε αφιέρωμα, θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς ότι πρόκειται για διαφημιστικό κείμενο. Προτεινόμενη ορολογία γι’ αυτές τις περιπτώσεις: «Χορηγούμενο περιεχόμενο – Ξένη δημοσίευση». Για να εξασφαλιστεί ότι το διαφημιστικό περιεχόμενο ξεχωρίζει σαφώς από το δημοσιογραφικό, ενδεδειγμένοι τρόποι είναι να χρησιμοποιείται άλλο χρώμα για το υπόβαθρο, άλλη γραμματοσειρά ή να διαχωρίζεται από το δημοσιογραφικό περιεχόμενο με έντονη γραμμή. Στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) μέσω των λογαριασμών του Μέσου, το διαφημιστικό υλικό, φέρει σαφή ένδειξη ότι πρόκειται για χορηγούμενο ή διαφημιστικό περιεχόμενο. Η διοίκηση του Μέσου έχει υιοθετήσει πολιτικές που διασφαλίζουν με σαφήνεια τον διαχωρισμό μεταξύ ενημερωτικού και διαφημιστικού περιεχομένου. Η Διοίκηση έχει συγκροτήσει Μηχανισμούς Ελέγχου και Ανταγωνιστικότητας για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του συντακτικού περιεχομένου από τους διαφημιστές, όπως και από κάθε άλλο συμφέρον. Οι σχέσεις του Μέσου με τους διαφημιστές είναι διαφανείς και βασίζονται σε σαφείς διαδικασίες για την παρουσίαση της διαφήμισης. Οι διαφημιζόμενοι και διαφημιστές έχουν τους δικούς τους κώδικες ηθικής και τις δικές τους απόψεις γύρω από τα Μέσα και την ποιότητά τους. Βλέπουν τη διαφήμιση όχι μόνο ως ευκαιρία οικονομικής ανάπτυξης, ανταγωνισμού, καινοτομίας, προκλήσεων και απασχόλησης, αλλά και ως εργαλείο που υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική ευθύνη και την εταιρική διακυβέρνηση. Οι δημοσιεύσεις τους Μέσα από Μέσα Ενημέρωσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν υπερσύνδεσμο (link) με τον Κώδικα Δεοντολογίας Διαφημιζόμενων και Διαφημιστών.

  • Οι διαφημιστές μπορούν να ζητούν ειδικά θεματικά αφιερώματα κατά παραγγελία, προκειμένου να εντάξουν σε αυτά τη χορηγία τους, και το Μέσο είναι επιτρεπτό να τα παράγει
  • Οι διαφημιστές, δεν είναι θεμιτό να έχουν λόγο σχετικά με το περιεχόμενο του ειδησεογραφικού ρεπορτάζ εν γένει,  ή να έχουν ανάμιξη στο περιεχόμενο που παράγεται από δημοσιογράφους
  • Αν οι διαφημιστές θέλουν ένα κείμενο ωσεί ρεπορτάζ να ενταχθεί στο εκάστοτε αφιέρωμα, θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς ότι πρόκειται για διαφημιστικό κείμενο
  • Για να εξασφαλιστεί ότι το διαφημιστικό περιεχόμενο ξεχωρίζει σαφώς από το δημοσιογραφικό, ενδεδειγμένοι τρόποι είναι να χρησιμοποιείται άλλο χρώμα για το υπόβαθρο, άλλη γραμματοσειρά ή να διαχωρίζεται από το δημοσιογραφικό περιεχόμενο
  • Τα posts που δημοσιεύονται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) δια των λογαριασμών του Μέσου, κοινοποιώντας παράλληλα υπερσύνδεσμο σε διαφημιστικό υλικό, πρέπει να φέρουν σαφή ένδειξη ότι πρόκειται για χορηγούμενο ή διαφημιστικό περιεχόμενο
  • Η διοίκηση του Μέσου έχει υιοθετήσει πολιτικές που διασφαλίζουν με σαφήνεια τον διαχωρισμό μεταξύ ενημερωτικού και διαφημιστικού περιεχομένου
  • Η Διοίκηση έχει συγκροτήσει Μηχανισμούς Ελέγχου και Ανταγωνιστικότητας για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του συντακτικού περιεχομένου από τους διαφημιστές, όπως και από κάθε άλλο συμφέρον
  • Οι σχέσεις του Μέσου με τους διαφημιστές είναι διαφανείς και βασίζονται σε σαφείς διαδικασίες για την παρουσίαση της διαφήμισης
  • Οι διαφημιζόμενοι και διαφημιστές έχουν τους δικούς τους κώδικες ηθικής και τις δικές τους απόψεις γύρω από τα Μέσα και την ποιότητά τους. Όλες οι δημοσιεύσεις τους θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν υπερσύνδεσμο (link) με τον Κώδικα Δεοντολογίας Διαφημιζόμενων και Διαφημιστών

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ